Individualią veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai

Prielaidas asmeniui vykdyti individualią veiklą sukuria pačios aukščiausios teisinės galios teisės normos - LR Konstitucija, kurioje įtvirtintos pagrindinės (be kitų) ekonominės teisės ir laisvės. Taip pat paminėtina, kad prielaidos verstis individualia veikla įtvirtintos LR CK.

Mokesčių įstatymai. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas nustato individualios veiklos sąvoką, rūšis ir kt. Šį reguliavimą detalizuoja poįstatyminiai teisės aktai, nustatantys atitinkamų LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo normų įgyvendinimo tvarką, t.y. LR Vyriausybės nutarimai (pvz., „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių patvirtinimo" (2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1797 su vėlesniais pakeitimais), LR finansų ministro įsakymai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymai ir kt.

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas taip pat reguliuoja individualią veiklą vykdančių asmenų apmokestinimą, kadangi individualią veiklą, kaip ir bet kurią kitą ekonominę veiklą, vykdantys asmenys privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir šį mokestį mokėti pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas.

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas reglamentuoja individualią veiklą vykdančių asmenų socialinio draudimo įmokų dydžius ir jų mokėjimo tvarką, o LR sveikatos draudimo įstatyme nustatyta individualią veiklą vykdančių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Su šiais teisės aktais taip pat taikomi poįstatyminiai teisės aktai.
Comments