Individuali veikla, vykdoma pagal individualios veiklos vykdymo pažymą

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka. (Tokia tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl pranešimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos pradžią, šio gyventojo veiklos vykdymo pažymos, taip pat nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos išdavimo taisyklių bei su tuo susijusių formų patvirtinimo".)

Nuolatiniam Lietuvos gyventojui pateikus atitinkamą prašymo registruoti formą mokesčių administratoriui, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą. Be užpildytos nustatytos (1) prašymo formos (prašymo formą galima rasti adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0792(2).pdf), nuolatinis gyventojas pateikia mokesčių administratoriui (2) laisvos formos prašymą išduoti individualios veiklos vykdymo pažymą ir (3) tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atitinkamai nenuolatinis gyventojas pateikia mokesčių inspekcijai tuos pačius dokumentus, išskyrus tai, kad prašymo registruoti forma (prašymo formą galima rasti adresu http://www.vmi.lt/formos/PDF/FR0224.pdf) nenuolatiniam gyventojui yra patvirtinta skirtinga. Duomenis ir dokumentus mokesčių inspekcijai galima pateikti atvykus į mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu.

    Laiko sąnaudos. Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas pateikia atitinkamą formą mokesčių administratoriui, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie individualią veiklą. Mokesčio administratorius gyventojo prašymu pažymą apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę išduoda per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
    Informacija. Informacijos apie reikalavimus tokios veiklos pradžiai galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt (nuoroda „Individuali veikla", „Individuali veikla pagal pažymą"). Išsamių konsultacijų galima gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos telefonu (tel. 1882) ar nuvykus į mokesčių administratoriaus buveinę.
    Draudimai verstis individualia veikla gavus veiklos vykdymo pažymą. Pasirinkę vykdyti veiklą gavę veiklos pažymą, iš esmės galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą, atitinkančią anksčiau nurodytus savarankiškumo, tęstinumo ir komercinės naudos siekimo kriterijus, išskyrus veiklą, kuriai vykdyti įstatymas nustato reikalavimą įsteigti juridinį asmenį (pavyzdžiui, pagal įstatymo reikalavimus, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklą gali vykdyti tik licenciją gavęs asmuo, tuo tarpu licencija išduodama tik juridiniam asmeniui). Tačiau kartais galima vykdyti siauresnės apimties veiklą, panašią į tą, kurią leidžiama vykdyti tik juridiniams asmenims, taip pat gavus licenciją teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi atitinkamų veiklos rūšių taip pat negalima vykdyti, kol nėra gautos licencijos ar kitokio pobūdžio kompetentingų institucijų išduodami leidimai.
Comments