Individuali veikla, vykdoma pagal verslo liudijimą

Siekdamas įsigyti verslo liudijimą iki laikotarpio, kuriam siekiama jį įsigyti, pradžios, vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui turėtumėte pateikti tokius dokumentus: (1) prašymą (laisvos arba AVMI parengtos tipinės formos), (2) asmens tapatybės dokumentą, (3) nuotrauką, (4) dokumentus, patvirtinančius teisę taikyti mažesnį pajamų mokestį (jeigu savivaldybių tarybos tokių asmenų atžvilgiu yra priėmusios atitinkamą sprendimą), (5) dokumentus apie giminystę, santuoką, globą (rūpybą) (jeigu pageidaujama į verslo liudijimą įrašyti kitus asmenis), (6) su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytas autorines licencines sutartis (jei ketinama Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti (nuomoti arba prekiauti) garso ir vaizdo kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose, (7) gido kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą (jei bus įsigyjamas gidų veiklos verslo liudijimas), (8) savivaldybės išduotą pažymėjimą (sertifikatą) dėl minimalių reikalavimų nakvynės ir pusryčių ar kaimo turizmo paslaugų įvykdymo (jei bus teikiamos šios paslaugos). Prieš gaunat verslo liudijimą privaloma sumokėti priklausantį mokėti gyventojų pajamų mokestį. Detali informacija apie dokumentus, pateikiamus siekiant įsigyti verslo liudijimą, pateikiama leidinyje Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė, kurią galima rasti interneto puslapyje http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10132736.

    Laiko sąnaudos. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo reikalingų dokumentų priėmimo Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuje dienos.
    Informacija. Informacijos galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt (nuoroda „Individuali veikla", „Individuali veikla pagal verslo liudijimą"), o išsamių konsultacijų galima gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos telefonu (tel. 1882) ar nuvykus į mokesčių administratoriaus buveinę.
    Draudimai verstis individualia veikla įsigijus verslo liudijimą. Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantys asmenys gali vykdyti tik tą individualią veiklą, kurios vykdymui yra gavę verslo liudijimą.
    Verslo liudijimą gyventojas gali gauti ne visų rūšių individualiai veiklai vykdyti. Veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą, yra patvirtintos LR Vyriausybės nutarimu „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" (2002 m. lapkričio 21 d., Nr. 333). Patvirtintame sąraše yra nurodytos 98 galimos veiklos rūšys (veiklos rūšių sąrašą galima rasti adresu internete http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?ite-mId=10027825) (atitinkamai priklausomai nuo įvardijimo asmuo gali verstis arba konkrečia veikla, arba tam tikros rūšies susijusiomis veiklomis (jei sąraše nurodoma visa veiklų klasė). Taip pat konkrečiai gali būti apibrėžta tam tikra veiklos teritorija, veiklos apimtis ar pobūdis.
    Atskirai paminėtina prekybos pagal verslo liudijimą veikla, kurią vykdant prekes galima parduoti tik gyventojams, be to, vykdant tokią veiklą gali būti ribojamas prekių asortimentas, prekybos vieta, būdas.
    Apibendrinant galima būtų teigti, jog verstis individualia veikla yra paprasta.
Comments