Licencijos ir leidimai

Licencijuojamos veiklos samprata, licencijuojamos veiklos rūšys

Juridinių asmenų veiklos licencijavimas.
Remiantis LR CK 2.77 str. 1 d., įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose nustatytos kaip būtinos jo veiklos sąlygos. Tam, kad būtų galima užsiimti tam tikros rūšies veikla, gali prireikti papildomų įgūdžių, veiklos kokybiškumui užtikrinti gali nepakakti bendrųjų priemonių arba netinkamai vykdant tam tikrą veiklą gali būti pažeisti viešieji interesai, geros moralės principai, kilti grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms bei teisėtiems interesams. Taigi licencijuojant tam tikrą veiklą siekiama užtikrinti papildomų reikiamų įgūdžių turėjimą. Be to, leidimai ir licencijos įstatymuose turi būti nurodyti kaip būtinos tokios veiklos vykdymo sąlygos. Taigi leidimų ir licencijų būtinumo negali nustatyti ne įstatymai.
    Kai kuriuose įstatymuose nurodyta, kad prieš registruojant juridinį asmenį, norintį užsiimti tam tikra veikla, būtina gauti atitinkamą licenciją. Toks reikalavimas paprastai nustatomas tada, kai juridinio asmens veikla siejama su tam tikra teisine forma.

    Licencijavimo taisyklės. Kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamos veiklos rūšiai LR Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles (LR CK 2.78 str. 1 d.). Licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijuojama veikla, licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai, licencijai gauti reikalingi dokumentai, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir kt. Licencijavimo taisykles galima rasti institucijos, išduodančios licenciją, interneto puslapyje.

    Licencijos išdavimas. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licenci-javimo taisyklėse nustatytos sąlygos. Licencija verstis tam tikra veikla arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui per trisdešimt dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai gauti, gavimo dienos, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
    Išduodamų licencijų, leidimų sąrašą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos interneto svetainėje . Svarbu atkreipti dėmesį, jog šie sąrašai nėra galutiniai, o tik informacinio pobūdžio. Todėl fizinis asmuo turėtų pats papildomai pasidomėti apie reikalavimus jo norimai vykdyti veiklos rūšiai.

    Fizinių asmenų veiklos licencijavimas. Tam tikrais atvejais LR teisės aktai įtvirtina pareigą fiziniam asmeniui turėti licenciją, leidimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę verstis tam tikra veikla, kuriai vykdyti nėra reikalavimo įsteigti juridinio asmens.
    Teisės aktai taip pat gali nustatyti reikalavimą įsteigti juridinį asmenį vykdyti tam tikras ūkines komercines, gamybines ir kitas veiklas. Tai reiškia, kad tam tikros srities veiklas gali vykdyti tik juridiniai asmenys, todėl gyventojai, kaip fiziniai asmenys, tokių veiklų vykdyti negali. Veiklos rūšių, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys, sąrašą (parengtas remiantis Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų pateiktais duomenimis) galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos interneto svetainėje adresu.
    Teisės aktuose taip pat gali būti nustatyta, kad tam tikrą veiklą gyventojas gali vykdyti tik darbo sutarties pagrindu. Pavyzdžiui, statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio techninė priežiūra", patvirtinto LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 179 (Žin., 2002, Nr. 43-1638), 20 ir 21 p. nustatyta, kad tam tikrais atvejais statytojas statinio statybos techninį prižiūrėtoją samdo pagal darbo sutartį.

Teisės aktai, reglamentuojantys licencijuojamos veiklos klausimus, ir institucijos, į kurias reikia kreiptis, ketinant gauti licencijas ar leidimus

    Kaip minėta, tam tikra veikla gali būti licencijuojama, t.y. prieš ją vykdant būtina gauti atitinkamą licenciją ar leidimą. Taigi kiekvienu atveju, prieš užsiimant tam tikros rūšies veikla, asmuo, pradedantis verslą, turėtų įsitikinti, ar nėra reikalaujama licencija. Pasitikrinti, ar tam tikra veikla nėra licencijuojama, galima peržiūrėjus licencijuojamos veiklos sąrašą adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=101421 (nuoroda „Licencijuojamų veiklos rūšių ir institucijų, išduodančių licencijas, sąrašas").
Comments