Mokesčių sistema

Vykdant ekonominę veiklą privaloma mokėti mokesčius. Mokesčiai - tai valstybės nustatyta pinigų suma, kurią privaloma mokėti nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar norimų atlikti veiksmų.

Valstybė labai griežtai žiūri į mokesčių mokėjimą, todėl privaloma mokesčius apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti tinkamai bei laiku, nustatyta tvarka tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ir kitus dokumentus, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, pateikti mokesčių administratoriui visus patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, kompiuteriu tvarkomos apskaitos duomenis bei kitą informaciją.

Jeigu mokesčių prievolės bei pareigos, nustatytos mokesčių įstatymuose, vykdomos netinkamai, pvz., neapskaičiuojamas ar nedeklaruojamas mokestis arba neteisėtai pritaikomas mažesnis mokesčio tarifas ir dėl šių priežasčių mokėtinas mokestis neteisėtai sumažinamas, bus taikomos finansinės sankcijos (baudos, delspinigiai), administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Laiku nesumokėjus mokesčių, įpareigojama tai padaryti. Be to, pagal LR mokesčių administravimo įstatymo 96 ir 139 str., skaičiuojami delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną (2009 m. jie lygūs 0,05 proc.), taip pat skiriama nuo 10 iki 50 proc. nesumokėto mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip.

Administracinė atsakomybė taikoma už tokius mokesčių įstatymų pažeidimus, kurie pagal pobūdį ir pavojingumą laikomi administraciniais nusižengimais ir už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau - LR ATPK) (163-173 (21) str.).

Baudžiamoji atsakomybė taikoma už tokius mokesčių įstatymų pažeidimus, kurie yra labai pavojingi ir nukreipti prieš valstybės finansų politiką, daro didelę žalą valstybės finansams (LR BK XXXI, XXXII skyriai).

Daugiau apie taikomus mokesčius galima sužinoti LR finansų ministerijos svetainėje www.finmin.lt, Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje http://www.vmi.lt, taip pat interneto puslapiuose http://www.tax.lt, http://www.buhalteris.lt, http://www.buhalteriams.lt.