Apskaitos tvarkymas

    Verslo subjektų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją mokesčiams apskaičiuoti. Apskaitos sistemą lems pasirinkta teisinė forma, dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma.
    Į apskaitą privaloma įtraukti visas ukines operacijas ir ukinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba strukturos pasikeitimu. Visos ukinės operacijos ir ukiniai įvykiai turi buti pagrįsti apskaitos dokumentais. Už apskaitos organizavimą pagal įstatymų reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

    Ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys privalo sudaryti finansinę atskaitomybę vadovaudamiesi LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys neprivalo sudaryti finansinės atskaitomybės, tačiau jeigu jie nusprendžia ją sudaryti (tai numatoma jų nuostatuose arba jungtinės veiklos sutartyse), tai finansinę atskaitomybę jie turi sudaryti vadovaudamiesi LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimais.

    Įmonė, turinti vieną arba kelias antrines įmones, privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Šios atskaitomybės sudarymą reglamentuoja LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas.
    Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), tvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis LR buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040. Gyventojas, nusprendęs iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, neatimti leidžiamų atskaitymų, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalą. Gyventojas, nusprendęs iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, atimti leidžiamus atskaitymus, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų - išlaidų apskaitos žurnalą. Jei gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinj jrašą, jis gali nepildyti šių žurnalų, jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, privalo išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Plačiau apie individualios veiklos buhalterinę apskaitą pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos leidinyje „Individuali veikla", kurį galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje adresu ww.vmi.lt.
    Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje adresu www.vmi.lt įdėta Atmintinė gyventojams, pageidaujantiems įsigyti kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus. Atmintinėje pateikiama šio žurnalo pildymo pavyzdžių. LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 patvirtintos Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos 16 p. nustatyta, kad gyventojas, įsigijęs prekybos verslo liudijimą prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimą - gamybos vietoje, privalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus, taip pat gyventojas privalo išduoti prekių (paslaugų) pardavimo dokumentus (kvitus).
    Pagrindiniai dokumentai, kurie butini vykdant finansinę apskaitą, - tai apskaitos žurnalai arba sąvadai, balanso forma, darbo užmokesčio apskaičiavimo lentelės, finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinys, nusidėvėjimo skaičiavimo forma, kasos knyga, pajamų ir išlaidų orderiai ar PVM sąskaitos faktūros, įsigytų prekių / paslaugų PVM registravimo žurnalas, prekių priėmimo ir perdavimo aktai, panaudotų medžiagų ir kuro bei reprezentacinių išlaidų nurašymo aktai. Visas šias formas rasite interneto puslapyje www.tax.lt (skiltyje „Blankai").
    Apskaitos tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje http://www.vmi.lt.
Comments