Mokesčio mokėtojai

Prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims (fiziniams ir juridiniams), kurie šalies teritorijoje tiekia prekes arba teikia paslaugas. Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 100 000 Lt. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. Už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis sudarė nurodytą 100 000 Lt sumą, PVM neskaičiuojamas.

PVM apmokestinamas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytas sąlygas, prekių įsigijimas už atlygį šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės, importo PVM objektas yra prekių importas, kai prekės pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas laikomos importuotomis šalies teritorijoje (įstatymo 12 (3) str.), taip pat minėto įstatymo 53 str. nurodytų aplinkybių susidarymas.

Verslo subjekto apmokestinimo PVM momentas nustatomas pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 str. nustatytą tvarką. Bendras principas yra tas, kad prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas. Prievolė apskaičiuoti PVM taip pat atsiranda, kai prekė perduodama ar paslauga suteikiama arba kai gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą.

PVM mokestis mokamas nuo apmokestinamosios vertės. Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas, arba jo vardu trečiasis asmuo, ji nustatoma LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15-17 str. nustatyta tvarka. Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM; su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (pakavimo, transportavimo, draudimo ir kt.) vertė; bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai.

Mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, PVM mokėtojai privalo sumokėti į biudžetą skirtumą tarp pardavimo PVM ir pirkimo PVM. PVM mokamas pagal PVM deklaraciją (žr. Deklaravimas). Už mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą PVM suma, apskaičiuota LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 str. nustatyta tvarka, privalo būti sumokėta į biudžetą ne vėliau kaip iki minėto įstatymo 85 ar 115 str. nustatyto mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

    Teisė į PVM atskaitą. PVM atskaita yra pirkimo PVM dalis. Teisę į atskaitą turi tik PVM mokėtojai, jeigu prekės ar paslaugos skirtos PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. Asmenys, turintys teisę į PVM atskaitą, gali šia teise nesinaudoti. Pasinaudojimas PVM atskaita reiškia, kad mokamas tik skirtumas tarp pardavimo PVM ir pirkimo PVM.

    Deklaravimas. Jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, PVM deklaracija pateikiama ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos. Jeigu mokestinis laikotarpis yra kitoks nei 1 mėnuo ar pusmetis, mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo jo pabaigos.

Jeigu pasibaigus kalendoriniams metams ir nustačius jų faktinius rodiklius turi būti patikslinta PVM atskaita, PVM mokėtojas ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos privalo pateikti metinę PVM deklaraciją.
Comments