Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka

Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka nustatyta LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. Si tvarka detalizuota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos puslapyje www.sodra.lt (skiltyje „Įmokų mokėjimas").

Valstybinio socialinio draudimo įmokas privalo mokėti draudėjai ir apdraustieji. Draudėjo ir apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo įmokas priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas (bendrovė) nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datą. Draudėjai apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas sumoka į Fondo biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos (LR socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. ir 5 d.), draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data.

Individualios įmonės įmokas moka už šių įmonių savininkus, ūkinės bendrijos -už jų tikruosius narius nuo individualios įmonės ar bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

    Savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, jiems priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos. Draudimo įmokos mokamos kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Šių asmenų, išskyrus ūkininkus ir jų partnerius, mėnesio socialinio draudimo įmokos gali būti avansu apskaičiuojamos ir sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos, bet ne mažesnės nei 0,8 minimaliosios mėnesinės algos dydžio per mėnesį.

    Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, įsigytus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, įsigytus 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Verslo liudijimus turintys asmenys socialinio draudimo įmokas sumoka už verslo liudijimo galiojimo laiką.
Comments