Parama verslui‎ > ‎

Nacionalinė parama

LR ūkio ministerijai yra pavesta administruoti įvairias programas, kurioms vykdyti skiriami tam tikri valstybės biudžeto asignavimai. Visas programų sąrašas, jų tikslai, uždaviniai, numatomos vykdyti priemonės ir lėšos pateiktos LR ūkio ministerijos inter-neto puslapyje adresu www.ukmin.lt, skyriuje „Strategijos, programos, studijos".

Lėšos projekto veiklai ir lėšos kapitalui formuoti pagal minėtas programas (išskyrus programas, susijusias su ES struktūriniais fondais) yra skiriamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 4-79 patvirtintomis Ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklėmis.

Paraiškos priimamos paskelbus atitinkamą kvietimą pagal atskiras projektų grupes, kuriame nurodomas galutinis paraiškų priėmimo terminas. Informacija apie kvietimus pateikiama www.ukmin.lt puslapio skyrelyje „Kvietimai".

Paraiškas svarsto Verslo projektų atrankos komitetas, kuris teikia ūkio ministrui siūlymus dėl galutinio sprendimo priėmimo. Platesnė informacija apie šį komitetą pateikta www.ukmin.lt puslapio skyrelyje "Verslo projektų atrankos komitetas".

Savivaldybių institucijos (savivaldybės) gali skirti finansinę paramą SVV plėtrai iš įsteigtų SVV skatinimo fondų. Savivaldybės SVV pradėjo teikti finansinę paramą nuo 1998 m. Savivaldybių SVV skatinimo fondų teikiama finansine parama gali pasinaudoti SVV subjektai, registruoti atitinkamai savivaldybei priklausančioje teritorijoje, kur galima sužinoti detalesnes sąlygas.

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės SVV rėmimo fondo nuostatomis, Fondo lėšos skiriamos SVV subjektams bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu) (1) palūkanoms dengti - kai savivaldybė įsipareigoja kreditoriui, suteikiančiam paskolą paramos gavėjui, iš Fondo lėšų padengti metų palūkanų dalį (laikotarpiui iki 1 metų); (2) seminarų, specialių mokymo kursų ir konsultacijų išlaidų konsultavimo firmoms, teikiančioms paslaugas SVV įmonėms (fiziniams asmenims) išlaidoms padengti; (3) verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms padengti; (4) parodų, mugių, verslo misijų išlaidoms padengti; (5) informacinių ir reklaminių leidinių leidybos išlaidoms padengti; (6) interneto svetainių kūrimo išlaidoms padengti; (7) įmonių steigimo išlaidoms kompensuoti.
Comments