Juridinio asmens steigimą ir jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Be LR Konstitucijos, prielaidas steigti juridinius asmenis reglamentuoja ir kiti žemiau nurodyti teisės aktai.

LR CK nustato juridinio asmens sąvoką, steigimo tvarką, juridinio asmens organų sąvoką, jų kompetenciją ir funkcijas, juridinio asmens pabaigą bei kitus susijusius klausimus. Šį reglamentavimą detalizuoja poįstatyminiai teisės aktai.

Atskiras juridinių asmenų formas reguliuojantys įstatymai - LR individualių įmonių įstatymas (Zin., 2003 11 06, Nr. 112-4991), LR ūkinių bendrijų įstatymas (Zin., 2003 11 28, Nr. 112-4990), LR akcinių bendrovių įstatymas (Zin., 2004, Nr. 33), LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas (Zin., 2002 05 28, Nr. 57-2296) ir kt. Šie įstatymai nustato atskirų formų juridinių asmenų steigimo tvarką, jų narių teises bei pareigas, veiklos vykdymo tvarką ir kitus susijusius klausimus.

LR Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo Nr. 185 (Zin., 2005, Nr. 25-803); Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1696 (Zin., 2003, Nr. 123-5626) „Dėl Mokesčio mokėtojų registrui teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų ir informacijos" ir kt.

LR teisingumo ministro įsakymai: Teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 297 (Zin., 2003, Nr. 119-5450) „Dėl juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimų formų patvirtinimo"; Teisingumo ministro 2006 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 1R-38 (Zin., 2006 02 22, Nr. 22-722) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų formų rinkinių patvirtinimo" ir kt.

Taip pat veiklos, įsteigus juridinį asmenį, vykdymui taikytini kiti įstatymai ar kiti teisės aktai, kuriuos galima rasti adresu internete http://www.registrucentras.lt/jar/lt.
Comments