Individuali įmonė ir jos steigimas

PAGRINDINIAI INDIVIDUALIOS ĮMONĖS BRUOŽAI:

    
Teisinis reglamentavimas - LR CK, LR individualių įmonių įstatymas
    Rūšis pagal dalyvių tikslus - Privatusis juridinis asmuo
    Rūšis pagal dalyvių atsakomybę  - Neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
    Steigimo dokumentas - Nuostatai
    Minimalus įstatinis kapitalas - Nėra
    Steigėjas (-ai), Dalyvis (-ai) - Savininkas
    Valdymo organų struktūra - Privalo būti paskirtas vadovas (juo yra savininkas, išskyrus atvejus, kai nuostatuose numatyta, kad vadovu paskiriamas kitas asmuo)

    Individuali įmonė - tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja LR CK ir LR individualių įmonių įstatymas.

    Individualios įmonės požymiai. Šis juridinio asmens tipas pasižymi paprastesne nei kitų juridinių asmenų steigimo tvarka bei tuo, jog individualiai įmonei įsteigti nėra nustatytas minimalus įstatinis kapitalas. Kita vertus, svarbu atkreipti dėmesį, jog tais atvejais, kai prievolėms vykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako savininkas savo turtu.

Individualią įmonę steigia vienas veiksnus fizinis asmuo, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs ir individualiai įmonei perduotas turtas tampa tos įmonės turtu. Individualios įmonės turtas taip pat yra turtas, įgytas individualios įmonės vardu.

Perduodamas individualiai įmonei arba paimdamas iš jos pinigus ar kitą turtą, individualios įmonės savininkas surašo ir pasirašo pinigų ar kito turto perdavimo (ar paėmimo) dokumentus.
Individualią įmonę gali valdyti vienas fizinis asmuo, jos valdymui nereikia specialių žinių, nereikia didelio pradinio kapitalo, taip pat yra pakankamai maža verslo rizika.

    Individualios įmonės steigimas. Kaip minėta, individualios įmonės steigimo procedūrą be LR CK, detaliau reglamentuoja LR individualių įmonių įstatymas.

Kaip ir steigiant kitus juridinius asmenis, reikia sugalvoti ir Juridinių asmenų registre užregistruoti individualios įmonės pavadinimą. LR teisės aktai nenumato reikalavimo į individualios įmonės pavadinimą įtraukti savininko vardo ir pavardės, tačiau svarbu, kad pavadinime būtų žodžiai „individuali įmonė" arba santrumpa „IĮ". Individualios įmonės pavadinimo registravimo procedūra yra tokia pati, kaip ir registruojant (uždarosios) akcinės bendrovės pavadinimą (žr. uždarosios akcinės bendrovės steigimo 2 etapą). Rinkliava už individualios įmonės pavadinimo įtraukimą į Juridinių asmenų registrą yra 56 Lt. Sumokėjus numatyto dydžio rinkliavą ir užpildžius numatytos formos prašymą (JAR-5), patvirtinimas apie individualios įmonės įtraukimą į Juridinių asmenų registrą pateikiamas kitą darbo dieną. Be abejo, tik tuo atveju, jei joks kitas fizinis asmuo nėra užregistravęs tokio pat pavadinimo.

Individualios įmonės steigėjas sudaro steigiamos individualios įmonės nuostatus, kurie turi atitikti LR CK, LR individualių įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus. Individualios įmonės nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi individuali įmonė. Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris. Individualios įmonės nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Tai, kas turi būti nurodyta individualios įmonės nuostatuose, numatyta LR individualių įmonių įstatymo 4 str.

Steigiamos individualios įmonės nuostatus (trimis egzemplioriais) pasirašo individualios įmonės steigėjas. Jeigu nuostatuose nesuformuluota, jog steigėjas yra kartu ir individualios įmonės vadovas, tuomet paskiriamas individualios įmonės vadovas.

Steigiant individualią įmonę, kaip ir kitus juridinius asmenis, steigėjas privalo pasirūpinti individualios įmonės buveinės patalpų savininko sutikimu. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam individualią įmonę, pažyma apie patalpų suteikimą nėra reikalinga, tačiau notarui būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog tais atvejais, kai patalpos valdomos bendrosios nuosavybės teise (pavyzdžiui, yra įgytos santuokos metu bendroje jungtinėje nuosavybėje), privalo būti visų bendrasavininkų sutikimas. Jei patalpos yra įkeistos, turėtų būti pateikiamas ir kreditoriaus (banko) sutikimas, jog jis neprieštarauja, kad tokiose patalpose būtų registruojama įmonė.

Prieš registruojant individualią įmonę, kaip ir kitų juridinių asmenų steigimo atveju, pirmiausia steigimo dokumentai yra pateikiami notarui. Šiuo atveju svarbu pažymėti, jog steigėjas privalo pateikti patvirtinimą, jog jis nėra kitos individualios įmonės savininkas. Notaras privalo patvirtinti: 1) nustatytos formos prašyme (forma JAR-1) registruoti įmonę surašytų dokumentų tikrumą, 2) nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir 3) faktą, kad individualią įmonę registruoti galima. Notaras taip pat tvirtina individualios įmonės vadovo parašą (JAR-S).

Gavus iš notaro visus reikalaujamus patvirtinimus, individualios įmonės steigėjas kreipiasi į Juridinių asmenų registrą. Jeigu individualios įmonės nuostatuose numatyta veikla, kuriai reikalinga licencija, tokia licencija turi būti išduota iki individualios įmonės registravimo ir teikiama Juridinių asmenų registrui kartu su kitais dokumentais. Individualios įmonės registravimo mokestis yra 107 Lt. Įmonės Juridinių asmenų registre registruojamos per 5 darbo dienas. Papildomai LR teisės aktai numato pareigą įmonės vadovui įmonę įregistruoti atitinkamose institucijose, pasirūpinti atitinkamais leidimais bei antspaudo gamyba. Būtina pažymėti, jog dažnu atveju teisės aktai numato konkrečius terminus šiems veiksmams atlikti. Siekdami pasigaminti antspaudą galite kreiptis į bet kurią antspaudų gamybos veikla užsiimančią įmonę. Turėdami antspaudą galite atsidaryti atsiskaitomąją sąskaitą bet kurioje Lietuvos kredito įstaigoje.
Comments