Ūkinė bendrija ir jos steigimas

PAGRINDINIAI TIKROSIOS/KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS BRUOŽAI:

    Teisinis reglamentavimas - LR CK, LR ūkinių bendrijų įstatymas
    Rūšis pagal tikslus - Privatusis juridinis asmuo
    Rūšis pagal dalyvių atsakomybę - Neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
    Steigimo dokumentas - Jungtinės veiklos sutartis
    Minimalus įstatinis kapitalas - Nėra
    Steigėjas (-ai), Dalyvis (-ai) - Tikrasis ūkinės bendrijos narys/ komanditorius

    Tikroji/komanditinė ūkinė bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja LR CK ir LR ūkinių bendrijų įstatymas. 

    Tikrosios/komanditinės ūkinės bendrijos požymiai. Tikrosios ūkinės bendrijos visi dalyviai yra tikrieji nariai, o tikroji ūkinė bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius. Ūkinės bendrijos tikrasis narys yra bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir įnešęs ar įsipareigojęs įnešti į bendriją įnašą. Tikrojoje ūkinėje bendrijoje sprendimai priimami visų tikrųjų narių bendru sutarimu. Bendrijos jungtinės veiklos sutartyje gali būti numatyta, kad sprendimai priimami tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus konkrečiai įstatyme nurodytus atvejus. Tikrojoje ūkinėje bendrijoje turi būti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip dvidešimt tikrųjų narių.

Svarbus aspektas yra tas, jog tikroji ūkinė bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, t.y. kai prievolėms užtikrinti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako solidariai visu savo turtu.

    Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas. Tikrosios ūkinės bendrijos steigimo tvarka yra panaši į uždarosios akcinės bendrovės ar individualios įmonės steigimo tvarką. Tačiau steigiant ūkinę bendriją būtina žinoti, jog:
  1. Steigiant ūkinę bendriją nėra pasirašomi įstatai, o yra sudaroma jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti tvirtinama notaro (nuostatos, turinčios būti numatytos jungtinės veiklos sutartyje, nurodytos LR ūkinių bendrijų įstatymo 4 str.).
  2. Kai steigiama komanditinė ūkinė bendrija, su kiekvienu tapti komanditoriu-mi siekiančiu asmeniu turi būti sudaryta rašytinės formos komanditoriaus sutartis. Tapti komanditoriumi siekiančiam asmeniui steigėjai turi pateikti susipažinti sudarytą jungtinės veiklos sutartį. Sudarius komanditoriaus sutartį, laikoma, kad komanditorius susipažinęs su jungtinės veiklos sutartimi.
  3. Steigiamos tikrosios/komanditinės ūkinės bendrijos jungtinės veiklos sutartis suteikia teisę atidaryti kaupiamąją sąskaitą Lietuvos įregistruotame banke. Kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik įregistravus bendriją.
  4. Tikrosios/komanditinės ūkinės bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrijos tikraisiais nariais negali būti kitų bendrijų tikrieji nariai, individualių įmonių savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, taip pat ūkinės bendrijos ir individualios įmonės. Komanditinės ūkinės bendrijos tikrieji nariai tuo pat metu negali būti jos komanditoriais, o komanditoriai negali būti jos tikraisiais nariais.
  5. Tikrosios ūkinės bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „tikroji ūkinė bendrija" arba šių žodžių santrumpa „TŪB". Komanditinės ūkinės bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „komanditinė ūkinė bendrija" arba šių žodžių santrumpa „KŪB".
  6. Tikrosios/komanditinės ūkinės bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
  7. Tikroji ūkinė bendrija įregistruojama po to, kai sudaryta jungtinės veiklos sutartis ir Juridinių asmenų registrui pateikti LR CK nurodyti bendrijai registruoti reikalingi dokumentai. Komanditinė ūkinė bendrija įregistruojama po to, kai sudarytos jungtinės veiklos sutartis bei komanditorių sutartys ir Juridinių asmenų registrui pateikti LR CK nurodyti bendrijai registruoti reikalingi dokumentai.
  8. Visi bendrijos steigėjai nuo bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos tikraisiais nariais. Asmuo, sudaręs komanditoriaus sutartį ir įnešęs įnašą į steigiamą komanditinę ūkinę bendriją, nuo komanditinės ūkinės bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa komanditoriumi.
Be kitų teisių, ūkinės bendrijos tikrasis narys gali dalyvauti tvarkant bendrijos reikalus ir priimant sprendimus, veikti bendrijos vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitaip, gauti bendrijos pelno dalį ir kita (teisės ir pareigos numatytos LR ūkinių bendrijų įstatymo 8 str., komanditorių - 9 str.).

Daugiau informacijos apie Juridinių asmenų registrui teikiamų prašymų formas galima rasti adresu http://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/e-gidas.php (nuoroda „Ūkinė bendrija").
Comments