Uždaroji akcinė ir akcinė bendrovė

Uždaroji/akcinė bendrovė yra viena populiariausių juridinių asmenų teisinių formų Lietuvoje. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, kurios įstatinis kapitalas, padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovių veiklą reglamentuoja LR akcinių bendrovių įstatymas.

Išskirtini šie esminiai bendrovei būdingi požymiai:

  1. Ribota civilinė atsakomybė. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas, išskyrus jau minėtą LR CK 2.50 str. 3 d. įtvirtintą išimtį.
  2. Bendrovės akcijomis galima laisvai disponuoti. Akcija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (LR CK 1.102 str. 1 d.).
  3. Bendrovė egzistuoja nepriklausomai nuo akcininko, kitų bendrovės organų narių bankroto, neveiksnumo ar mirties.
  4. Įstatymai nustato specifinę bendrovės valdymo struktūrą.

    Pagal organizavimo formą akcinės bendrovės skirstomos į atviro tipo (akcines bendroves) ir uždaro tipo (uždarąsias akcines bendroves).