Akcinė bendrovė ir jos steigimo tvarka

PAGRINDINIAI AKCINĖS BENDROVĖS BRUOŽAI:

    
Teisinis reglamentavimas - LR CK, LR akcinių bendrovių įstatymas
    Rūšis pagal dalyvių tikslus - Privatusis juridinis asmuo
    Rūšis pagal dalyvių atsakomybę - Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
    Steigimo dokumentas - Steigimo aktas arba steigimo sutartis
    Minimalus įstatinis kapitalas - 150 000 Lt
    Steigėjas (-ai), Dalyvis (-iai) - Akcininkai (akcininkų skaičius neribojamas,  gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys)
    Valdymo organų struktūra - Privalo būti administracijos vadovas (pvz., direktorius, generalinis direktorius, prezidentas) Gali būti formuojama valdyba (kolegialus valdymo organas)
    Akcijų platinimas - Akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais

Esminis akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės skirtumas yra įstatinio kapitalo dydis (UAB - minimalus įstatinis kapitalas 10 000 Lt, o AB - 150 000 Lt). Įstatinis kapitalas - tai bendrovės kapitalo dydis, nurodytas įstatuose, atspindintis visų bendrovės dalyvių įnašų bendrą nominaliąją vertę ir kiekvieno bendrovės dalyvio dalį, išreikštą procentais. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominaliųjų verčių sumai.

Kitas svarbus skirtumas yra tas, jog akcinių bendrovių akcijos gali būti tik nematerialios (pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose). Tuo tarpu uždarųjų akcinių bendrovių akcijos gali būti tiek materialios (pagal LR Vyriausybės nustatytus reikalavimus išspausdinti dokumentai), tiek nematerialios. Akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Akcinių bendrovių, skirtingai nei uždarųjų akcinių bendrovių, akcijos gali būti platinamos viešai.

    Akcinės bendrovės steigimo tvarka. Akcinių bendrovių steigimo tvarka atitinka uždarųjų akcinių bendrovių steigimo tvarką ir iš esmės nuo jos nesiskiria, tačiau svarbu paminėti akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, kuri nėra surašoma steigiant uždarąją akcinę bendrovę.

    Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Kai visi pradiniai įnašai už akcijas yra įmokėti ir yra įvertinti nepiniginiai įnašai, kuriais iš dalies apmokamos akcijos, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki steigiamojo susirinkimo turi būti parengta akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyta:
  1. steigimo išlaidos;
  2. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
  3. už akcijas įmokėtų pinigų suma;
  4. nepiniginiai įnašai už pasirašytas akcijas, šių įnašų vertė ir nuorodos į turto vertintojų, įvertinusių nepiniginius įnašus, ataskaitas;
  5. akcijų, kurias kiekvienas steigėjas pasirašė ir įmokėjo pradinius įnašus, skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;
  6. kompensuojamos steigimo išlaidos, atlyginimas už steigimą.
    Steigimo ataskaita pateikiama Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su kitais akcinei bendrovei įregistruoti įstatymų nustatytais dokumentais.
Comments