Uždaroji akcinė bendrovė

PAGRINDINIAI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BRUOŽAI:

    Teisinis reglamentavimas -  
LR CK, LR akcinių bendrovių įstatymas
    Rūšis pagal dalyvių tikslus - Privatusis juridinis asmuo (siekia tenkinti privačius interesus, siekia pelno)
    Rūšis pagal dalyvių atsakomybę - Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
    Steigimo dokumentas - Steigimo aktas arba steigimo sutartis
    Minimalus įstatinis kapitalas - 10 000 Lt
    Steigėjas (-ai), Dalyvis (-iai) - Akcininkai (turi būti ne daugiau kaip 250 akcininkų). Akcininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys
    Valdymo organų struktūra - Privalo būti administracijos vadovas (pvz., direktorius, generalinis direktorius, prezidentas). Gali būti formuojama valdyba (kolegialus valdymo organas)
    Akcijų platinimas - Akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymuose nenustatyta kitaip
Comments