Reikalavimų veiklos vykdymui palyginimas

Individuali veikla:
Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantys asmenys gali vykdyti tik tą individualią veiklą, kurios vykdymui yra gavę verslo liudijimą.

Vykdant veiklą gavus individualios veiklos vykdymo pažymą, iš esmės asmuo gali vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą, atitinkančią savarankiškumo, tęstinumo ir komercinės naudos siekimo kriterijus, išskyrus veiklą, kuriai vykdyti įstatymas nustato reikalavimą įsteigti juridinį asmenį.

Kai darbus atlieka savarankiškai dirbantis fizinis asmuo - individualios veiklos vykdytojas, jo atliekamas darbas, darbo vieta, susipažinimas su saugos taisyklėmis nėra reglamentuojamas teisės aktų. Toks asmuo veikia savo rizika.

Veikla, įsteigus juridinį asmenį:
Juridinis asmuo gali verstis praktiškai bet kuria veikla, kuri nėra draudžiama įstatymų. Juridiniam asmeniui taip pat gali būti taikomas reikalavimas gauti tam tikras licencijas ar kitokius panašaus pobūdžio leidimus, suteiktus įvertinus juridinio asmens atitikimą teisės aktų keliamiems reikalavimams tokio pobūdžio veiklą vykdančiam asmeniui. Juridinio asmens galimybę vykdyti atitinkamą veiklą taip pat riboja jo steigimo dokumentuose nurodyti veiklos tikslai ir rūšys, ypač viešųjų juridinių asmenų, kadangi jų veiklos dokumentuose pateikiamas veiklos rūšių sąrašas privalo būti baigtinis.

Juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka privalės įvykdyti reikalavimus, keliamus darbuotojų darbo vietai, teisės aktų nustatyta tvarka turės darbuotojus instruktuoti ir apmokyti, aprūpinti saugos ir sveikatos priemonėmis, organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti specialius reikalavimus, susijusius su jauno amžiaus darbuotojų darbu, motinystės sauga ir pan. Jis galės teisės aktų nustatyta tvarka būti tikrinamas kompetentingų institucijų.
Comments