Darbo santykiai

Atsirinkus darbuotojus kitas būtinas žingsnis yra darbo santykių įforminimas. Labai svarbu mokėti tinkamai priimti darbuotojus, vykdyti darbdavio įsipareigojimus, taip pat esant poreikiui - ir atleisti darbuotojus. Paprastai darbuotojai yra samdomi įsteigus juridinį asmenį, tačiau nėra draudžiama įdarbinti darbuotojus ir individualią veiklą vykdantiems asmenims.

Išsamesnės informacijos apie darbo santykius galima rasti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje www.socmin.lt, Valstybinės darbo inspekcijos puslapyje http://www.vdi.lt, taip pat Lietuvos darbo biržos puslapyje http://www.ldb.lt, Valstybinio socialinio draudimo puslapyje http://www.sodra.lt.

    Prieš pradedant samdyti darbuotojus turėtų būti atlikti šie veiksmai:
 1. Susipažįstama su dokumentais, reglamentuojančiais darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, t.y. šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau - LR DK), Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Profesinės rizikos vertinimo nuostatais, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, Darbo sutarčių registravimo taisyklėmis, Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais ir kt.
 2. Mokymo institucijoje arba savarankiškai įsigyjama žinių apie darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius pagal mokymo planą (programą). Informaciją apie mokymo programas ir mokymo įstaigas rasite Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos interneto puslapyje http://www.ldrmt.lt. Ši tarnyba ne tik sistemina duomenis apie situaciją darbo rinkoje, plėtoja suaugusių žmonių profesinį rengimą, orientavimą ir konsultavimą, bet ir organizuoja profesinio mokymo programas, tarp kurių yra ir darbuotojų mokymas apie darbo saugą ir sveikatą. Po tokių mokymų išduodami darbuotojų saugos ir sveikatos pažymėjimai ir atestatai.
 3. Raštu informuojamas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius apie įmonės, jos padalinių eksploatavimo pradžią prieš 10 dienų iki įmonei pradedant veiklą.
 4. Imamasi priemonių, kad įmonės statiniai, darbo vietos, darbo priemonės ir aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 5. Patvirtinamos įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Pavyzdines vidaus tvarkos taisykles galite rasti LR Seimo interneto puslapyje http://www.lrs.lt, http:// www.tax.lt.
 6. Patvirtinamos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, nustatomos darbuotojų instruktavimo, jų mokymo ir žinių iš saugos ir sveikatos srities tikrinimo tvarkos.

    Darbo sutarties sudarymas. Jeigu norite samdyti darbuotoją, tuomet su juo turite sudaryti darbo sutartį, t.y. rašytinį susitarimą, pagal pavyzdinę formą, patvirtintą LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 (ją galite rasti LR Seimo puslapyje adresu http://www.lrs.lt).

Draudžiama leisti dirbti darbuotojui, jeigu su juo nepasirašyta darbo sutartis, neįteiktas darbo sutarties egzempliorius, neišduotas darbo pažymėjimas, darbuotojas nesupažindintas su jo būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, neinstruktuotas saugiai dirbti.

Jeigu pas darbdavį dirba darbuotojai, tačiau su jais nėra sudarytos darbo sutartys, jam kyla administracinė atsakomybė už nelegalų darbą (ir gresia bauda už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo 3 000 iki 10 000 Lt).

    Darbo sutarties vykdymas. Darbuotojui teisės aktai nustato tam tikrų garantijų, o darbdavys privalo užtikrinti, kad šių garantijų būtų laikomasi:
 1. Darbdavys privalo laiku mokėti darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis nei minimali mėnesinė alga (800 Lt). Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, dirbant viršvalandžius, poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, darbdavys privalo mokėti darbuotojui padidintą darbo užmokestį, ne mažesnį, kaip nustato LR DK.
 2. Darbdavys privalo užtikrinti tinkamą darbo laiko (LR DK 144-155 str.) ir poilsio laiko (LR DK 158-185 str.) režimą.
 3. Darbuotojui netinkamai atliekant pareigas ar jų neatliekant, drausmines nuobaudas (taip pat atleidimą iš pareigų) darbdavys gali skirti laikydamasis LR DK nustatytos tvarkos (LR DK 238-241 str.) ir terminų.
 4. Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Išsamesnės informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus galite rasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto puslapyje www.vdi.lt.
 5. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus LR DK 255 str. nustatytas išimtis.
 6. Darbdaviui pažeidus darbo įstatymus, darbų saugos ir darbo higienos norminius aktus, darbo laiką, darbo užmokestį reglamentuojančius norminius aktus, jam kyla administracinė atsakomybė (ir gresia bauda nuo 500 Lt iki 10 000 Lt).

    Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutartis baigiasi ją nutraukus, likvidavus darbdavį, darbuotojui mirus.

Darbo sutartį nutraukti gali tiek darbdavys, tiek darbuotojas, taip pat ir abi šalys susitarimu. Darbdavys darbo sutartį gali nutraukti, (1) jeigu darbo sutartis buvo terminuota ir pasibaigia terminas; (2) įspėjus darbuotoją dėl ekonominių, technologinių priežasčių, struktūrinių pertvarkymų, darbuotojo nepakankamos kvalifikacijos, gebėjimų, elgesio darbe (nėra darbuotojo kaltės) (LR DK 129-131 str.); (3) pradėjus darbdavio bankroto procedūrą (LR DK 137 str.); (4) įstatymų nustatytais pagrindais be įspėjimo, įskaitant atvejį, kai darbuotojas pakartotinai (daugiau kaip 2 kartus per metus) arba šiurkščiai pažeidžia darbo drausmę (LR DK 136 str. 3 d., 234 str., 235 str.).

Pasibaigus darbo sutarčiai, darbdavys privalo darbuotojui ne vėliau kaip atleidimo dieną sumokėti visas jam priklausančias sumas, t.y. darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas (LR DK 177 str.), išeitinę išmoką (LR DK 140 str.).

Jeigu darbuotojas ginčija atleidimą iš darbo, darbdavys privalės įrodyti, kad jis turėjo teisę atleisti darbuotoją ir kad laikėsi nustatytos tvarkos. Jeigu darbuotojas atleistas iš darbo nesant pagrindo arba nesilaikius nustatytos tvarkos, tuomet darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką, kol jis dėl atleidimo nedirbo.
Comments