Verslo plėtros politika

Privataus verslo reikšmė ir indėlis į šalies ūkį kasmet didėja, kuriamos naujos darbo vietos, smulkusis ir vidutinis verslas (toliau - SVV) daugiausia prisideda prie valstybės surenkamų pajamų, todėl už verslo politiką atsakingoms institucijoms svarbu visokeriopai skatinti naujų įmonių steigimą ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas jau veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą. SVV - vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, todėl yra svarbus Lietuvos ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. SVV sampratą apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas1, kurio 2 str. 10 p. nustatyta, kad SVV subjektas yra įstatyme nurodytus kriterijus atitinkanti labai maža, maža arba vidutinė įmonė arba verslininkas.

Pagal šį įstatymą vidutinė įmonė - tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1) įmonės metinės pajamos neviršija 138 mln. Lt arba
2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 93 mln. Lt.

    Maža įmonė - tai tokia įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1) įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. Lt;
2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. Lt.

    Labai maža įmone laikoma tokia įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bet vieną iš šių sąlygų:
1) įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. Lt;
2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. Lt.

    Verslininkas yra SVV subjektas, jei LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuotas pas jį dirbančių darbuotojų skaičius yra mažesnis nei 250, o finansiniai duomenys tenkina bent vieną iš šių sąlygų:
1) metinės pajamos neviršija 138 mln. Lt;
2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 93 mln. Lt.

Remiantis Pasaulio banko paskelbta ataskaita „Doing Business 2009"2, Lietuva pagal verslo plėtojimo sąlygų palankumą užima 28 vietą tarp 181 valstybės.

Lietuvos vykdomai verslo politikai itin didelės reikšmės turi mažos ir vidutinės įmonės, sukuriančios daugiau kaip 60 proc. visų verslo įmonių kuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tenka svarbiausias vaidmuo įgyvendinant Lisabonos strategijoje nustatytus tikslus, skatinančius naujovių diegimą, partnerystės, konkurencingumo ir užimtumo plėtrą. Šių įmonių skaičius Lietuvoje nuolat didėja. 2008 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 63 187 veikiančios mažos ir vidutinės įmonės. Vertinant verslumo lygį taip pat būtina atsižvelgti į individualią veiklą įregistravusius bei individualią veiklą su verslo liudijimais vykdančius fizinius asmenis. Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos duomenimis, 2007 m. pabaigoje fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, iš viso buvo 136 011, arba 22,7 proc. daugiau nei 2006 m. Todėl iš tiesų verslo subjektų (įmonių ir verslininkų) skaičius tūkstančiui gyventojų 2007 m. pabaigoje siekė 593. Atsižvelgiant į šiuos statistinius duomenis, šiame leidinyje bus pateikta išsami informacija apie verslo vykdymą įsteigus įmonę ir veikiant individualios veiklos pagrindu.

Pagal LR ūkio ministerijos pateikiamus duomenis, uždarosios akcinės bendrovės 2006 m., kaip ir 2005 m., sukūrė didžiausią (82,9 proc.) mažų ir vidutinių įmonių sukuriamos pridėtinės vertės dalį. Uždarųjų akcinių bendrovių 2006 m. sukurtos pridėtinės vertės dalis, palyginti su 2005 m., padidėjo dar 3,1 proc., o visų kitų teisinių formų mažų ir vidutinių įmonių pridėtinės vertės dalis nepakito arba sumažėjo. Atsižvelgiant į šios formos paplitimą, leidinyje bus išsamiai aprašoma uždarosios akcinės bendrovės bei individualios įmonės steigimo procedūra.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog mažos ir vidutinės įmonės negali vienodomis sąlygomis konkuruoti su stambiomis įmonėmis, todėl pagrindiniai verslo plėtros prioritetai - tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu - visokeriopai remti SVV įmones, skatinti ne tik naujų įmonių steigimą, bet ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas jau veikiančioms4. Norint skatinti mažų ir vidutinių įmonių plėtrą ir jų gyvybingumą, įgyvendinamos naujos finansinės paramos formos, daug dėmesio skiriama ir viešosioms paslaugoms, siekiant užtikrinti verslo kokybę. Daugiau informacijos šia tema rasite skyriuose „Verslo finansavimas", „Verslo vadyba", ir „Parama verslui".

Comments