Verslo steigimas ir plėtra Europos Sąjungoje

Vienas iš ES tikslų — sukurti įmonių plėtrai palankią teisinę aplinką bendrojoje rinkoje. Siekiant šio tikslo ES buvo pašalinta daugybė prekybos kliūčių bei kontrolės skirtumų tarp atskirų šalių. Juos pakeitė bendra tvarka, normos ir taisyklės, kurios įtvirtino ir steigimosi laisvę (angl. freedom of establishment). Be to, daug nuveikta siekiant sudaryti sąlygas įmonėms plėstis tarptautiniu mastu ir be papildomų apribojimų vykdyti veiklą keliose valstybėse narėse.

Pagrindinę informaciją apie bendrąją ES rinką rasite specialiame Europos Komisijos (EK) portale.

Visų pirma, kiekvienas ES pilietis gali laisvai pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi, dirbti ar steigti verslą. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, ES piliečiai gali vykdyti veiklą bet kurioje valstybėje narėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti šios šalies piliečiai. Informaciją apie laisvo asmenų judėjimo tvarką ES ir ją reglamentuojančius teisės aktus rasite SCADPLUS teisės aktų santraukų bazėje internete.

Vadovaujantis ES teisės aktais, Europos Sąjungos piliečiai laisvai gali reziduoti kitoje ES šalyje narėje apie tris mėnesius, turėdami tik asmens tapatybės kortelę ar pasą. Tačiau, jeigu planuojate apsistoti ilgiau, taikomas reikalavimas ne vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo atvykimo kreiptis dėl ES valstybės narės piliečio leidimo gyventi. Pasitikslinkite atsakingoje šalies institucijoje, kada Jums reikėtų pasirūpinti šiuo leidimu. Daugiau informacijos apie leidimų gyventi išdavimą pateikiama Europos Komisijos informaciniame portale "Jūsų Europa", skiltyje „Piliečiai". Atkreipkite dėmesį, kad priklausomai nuo šalyje galiojančių teisės aktų gali būti taikomi papildomi reikalavimai, tokie kaip gyvenamosios vietos registracija (pvz. Austrijoje) ar kt. Informaciją apie tai teikia LR diplomatinės atstovybės/ambasados, kurių sąrašą rasite LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje.

Nusprendus pradėti verslą, reikia pasirinkti tinkamiausią įmonės formą. Nuo jos priklauso, kokie bus įmonės įregistravimo etapai bei kiek užtruks įregistruoti verslą.

Jeigu planuojate pradėti savo verslą užsiimdamas individualia veikla, kaip samdomas darbuotojas (angl. self-employed), tuomet registraciją sudarys vos keletas etapų, kurių skaičius ir pobūdis gali skirtis atskirose šalyse. Dažniausiai formalumų nėra daug — gavus leidimą gyventi, užtenka užsiregistruoti mokesčių inspekcijoje, socialinio draudimo įstaigoje ir/ar institucijoje, atsakingoje už laisvai samdomus darbuotojus. T.p. gali reikėti susitvarkyti profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentus. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, ES piliečiai gali vykdyti veiklą bet kurioje valstybėje narėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti šios šalies piliečiai. Informaciją apie vertimąsi individualia veikla ir jai taikomus reikalavimus rasite portale "Jūsų Europa".

Paprasčiausias būdas plėtoti esamos įmonės veiklą užsienio šalyje yra atstovybės ar filialo steigimas. Filialas steigiamas norint imtis ūkinės ir komercinės veiklos. Įmonės atstovybė negali verstis ūkine ir komercine veikla, todėl ji steigiama tik tuo atveju, kai reikia atstovauti įmonei (užsiimti reklama, sudaryti sandorius ir pan.). Filialo ar atstovybės steigimo tvarką nustato ES šalies nacionaliniai įstatymai.

Norint pradėti naują verslą kuriamas naujas juridinis asmuo. Kiekvienoje valstybėje esančias įmonių formas apibrėžia tos šalies įstatymai. Jie nustato minimalius pradinio įstatinio kapitalo reikalavimus, steigimo dokumentus, įmonės registracijos tvarką ir t.t. Antrojoje atmintinės dalyje, kiekvienos šalies anketoje, pateikiamos nuorodos į portalus, kuriuose aptariamos toje šalyje esančios įmonių formos ir jų ypatumai. T.p. anketose pateikiama naudinga informacija apie registravimąsi mokesčių inspekcijoje, socialinio draudimo įstaigoje, nurodyti įdarbinimo klausimus kuruojančių institucijų kontaktai, pagalbą teikiančios organizacijos.

Europos Sąjungoje egzistuoja trys virš-nacionalinės įmonių formos, reglamentuojamos tiesiogiai galiojančiais teisės aktais:
2005 m. ES priėmė direktyvą dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas. Ja siekiama sumažinti tarptautinio susijungimo išlaidas, užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti sąlygas tam, kad kuo daugiau įmonių (ypač Europos bendrovės statuso negalinčios gauti mažos ir vidutinės įmonės) galėtų naudotis susijungimo teikiamomis galimybėmis.

Daugiau informacijos apie Europos įmonių formas bei jas reglamentuojančius teisės aktus rasite Europos Komisijos interneto svetainėje, skiltyje „Vidaus rinka".

ES šalyse taikomi papildomi reikalavimai finansinių institucijų, draudimo kompanijų, teisinių ir kitų įmonių kūrimui. Šiame leidinyje nerasite išsamios informacijos apie tokio pobūdžio įmonių steigimą kiekvienoje iš valstybių narių. Detaliau tai aptariama investicijas į šalį skatinančių agentūrų interneto svetainėse bei specializuotuose verslo pradžios portaluose. Nuorodas į juos rasite kiekvienos šalies anketoje, skiltyse "Kitos naudingos nuorodos" arba "Kas teikia pagalbą/konsultacijas".

Be to, kiekvienoje valstybėje gali būti taikomi tam tikri profesinės kvalifikacijos reikalavimai. Be įprastų kvalifikacijos reikalavimų sveikatos priežiūrų specialistams ar elektrikams, taip pat tai gali būti taikomas reikalavimas įmonės vadovui turėti išsilavinimą vadybos srityje. ES teisės aktų, reglamentuojančių profesinės kvalifikacijos pripažinimą, santrauką rasite Europos Komisijos interneto svetainėje. Informacija apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą kitoje ES šalyje narėje pateikiama aukščiau nurodytame portale „Jūsų Europa", skiltyje piliečiams. T.p. informaciją apie kvalifikacijos pripažinimą teikia Europos informacijos centrų tinklas ENIC - NARIC (angl. European Network Information Centres- National Academic Recognition Information Centres).

Informacijos apie ES teisės aktus, taikomus konkrečiame sektoriuje, ieškokite Europos Komisijos pramonės ir įmonių generalinio direktorato svetainėje (žr. skiltį "Industry Sectors").

Prieš steigiant verslą, verta pasidomėti finansavimo bei paramos galimybėmis. ES parama įmonėms įgyvendinama įvairiais būdais: teikiant tiesioginę paramą įmonėms, įgyvendinant EB iniciatyvas, remiant tarptautinės kooperacijos programas ir plėtojant MVĮ finansavimo instrumentus.

Siekiant skatinti MVĮ plėtrą bei gerinti bendrosios rinkos funkcionavimą, ES kuriami specializuoti pagalbos tinklai, kuriuos sudaro pagalbos tarnybos įsikūrusios šalyse narėse. Šie pagalbos tinklai teikia nemokamas konsultacijas ir padeda verslui įsitvirtinti tarptautinėse rinkose, konsultuoja ES bendrosios rinkos klausimais. Informaciją apie Europoje veikainčius pagalbos tinklus bei jų paslaugas.

Informaciją apie šalyje esančias finansavimo alternatyvas teikia aukščiau minėti ES verslo paramos centrai bei nacionalinės investicijų agentūros arba kitos specialiai tam įkurtos institucijos. Kiekvienos šalies lentelėje rasite nurodytas įstaigas, kurios suteiks nemokamas konsultacijas ir pagalbą, pradedant verslą jų šalyje.


Naudingos informacijos apie finansavimo galimybes ES šalyse galite rasti Europos Komisijos portale "Jūsų Europa", skiltyje "Verslas".
Papildomi puslapiai (27): Peržiūrėti viską
Comments