Europos kooperatinė bendrovė

Europos kooperatinė bendrovė
, kuri lotyniškai vadinama societas cooperativa europaea arba sutrumpintai SCE, yra trečiasis Europos Sąjungos lygmens juridinis asmuo, kurio atsiradimo teisinis pagrindas — 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1435/ 2003 „Dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto". Europos kooperatinė bendrovė pagal savo esmę yra kooperatinė bendrovė, tačiau turi ir akcinės bendrovės ypatumų. Tai pirmasis Europos Sąjungos lygmens ribotos atsakomybės juridinis asmuo, kurį gali steigti vien tik fiziniai asmenys (ne mažiau nei 5 fiziniai asmenys, gyvenantys bent 2 valstybėse narėse). Europos kooperatinė bendrovė registruojama tos valstybės narės, kurioje yra jos buveinė, atitinkamame registre.
Comments