Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema (EMAS - angl. Environmental Management and Audit Scheme) - tai savanoriška sistema, skirta įmonėms, norinčioms tausoti aplinką ir valdyti savo įmonę laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų. Poveikį aplinkai daro bet kuri įmonė, todėl EMAS reikalauja parengti aplinkos apsaugos vadovą ir vykdyti įmonės aplinkos apsaugos politiką, kuri užtikrintų aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi. Daug informacijos apie EMAS ir jos diegimą pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje http://aaa.am.lt. „EMAS yra panaši į ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimus: EMAS registruotos organizacijos privalo demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą".

Siekiant gauti registraciją EMAS, būtina atlikti veiksmus, nurodytus Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje http://aaa.am.lt/emas/registracija.htm. EMAS registracijos nauda pateikiama adresu http://aaa.am.lt/emas/index.htm.

Vertėtų apsvarstyti EMAS teikiamą naudą ir įvertinti galimas sąnaudas, kiek EMAS sistema padės įmonės konkurencingumui, kiek tai prisidės prie socialiai atsakingos organizacijos įvaizdžio. EMAS įdiegimo sąnaudas sudarys analizės atlikimo sąnaudos, audito sąnaudos, vertintojo samdymo sąnaudos, darbuotojų mokymo sąnaudos, registracijos mokestis, viešinimo sąnaudos. Mažos organizacijos, nedarančios ypatingo poveikio aplinkai, gali būti įvertinamos per kelias dienas. Kai EMAS yra įdiegiama ir gaunamas registracijos numeris, sistemos eksploatavimas (palaikymas) reikalauja daug mažiau išteklių, kadangi daugumos darbų, kuriuos buvo būtina atlikti, norint užsiregistruoti pirmąkart, daugiau vykdyti nebereikės (pvz., pirminės aplinkos apsaugos analizės, matavimo ir duomenų valdymo įrangos instaliavimo, pareigų paskirstymo). Vertintinos galimybės gauti ES paramą EMAS įdiegti.

Detalius reikalavimus EMAS galima rasti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 761/2001 (2001 m. kovo 19 d.) „Dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS)" http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0761:20070101:LT:PDF .
Comments