Verslo vadyba‎ > ‎

Kokybės vadybos sistema

Dažniausiai norint pradėti eksportą ar plėtrą į kitas šalis, kokybės standartų laikymasis ir sertifikavimas tampa vienu iš kertinių elementų, padedančių įgauti partnerių ir pirkėjų pasitikėjimą bei palankumą.

Kokybė apima gerą pagaminimą, atitikimą užsakytai produkcijos rūšiai, kompleksiškumui, kiekiui, atitiktį standartams, malonų aptarnavimą, darbų atlikimą ir paslaugų suteikimą laiku bei už suderintą kainą. Visa tai galima pasiekti įmonėje įdiegus ir prižiūrint kokybės vadybą. Pagal ISO 9000:2000 standartų sistemą, kokybės vadyba - tai „koordinuota, tarpusavyje susijusių ir sąveikaujančių veiklų visuma, nustatanti kokybės politiką ir tikslus bei nukreipianti ir valdanti organizaciją, siekiant užsibrėžtų tikslų".

Pats kokybės vadybos sistemos įdiegimas įmonėje nereiškia vien tik produkto tobulinimo, siekiant atitikti reikalavimus. Tai apima ir visą įmonę, jos procesų tobulinimą ir optimizavimą bei veiklos ir produkcijos atpažįstamumą. Įdiegta kokybės vadybos sistema klientams rodo, kad įmonė stabili ir produktas saugus, o darbuotojams - kad aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, darbo metodai ir tikslai; vadovams - tai efektyvus valdymo įrankis, o savininkams - geresni verslo rezultatai ir pelnas.

Visuotinė kokybės vadyba „analizuoja darbo išteklius moksliniu metodu - numato, kaip gerinti medžiagas ir paslaugas, kurios teikiamos organizacijai, kaip tobulinti visus organizavimo procesus ir tinkamai vertinti vartotojų reikmes dabar ir ateityje". Todėl Lietuvoje vis daugiau įmonių (pvz., „Rūta", SBA, „Ranga", tarp jų ir valstybinės organizacijos, kaip Statistikos departamentas, Panevėžio rajono policijos komisariatas, Vilniaus miesto savivaldybė) diegia kokybės vadybos sistemas, nes tokios sistemos leidžia įmonei maksimaliai tiksliai valdyti visus vykstančius procesus, greitai reaguoti į pokyčius, užtikrinti nuolat aukštą produktų arba paslaugų kokybę. Įmonė, įdiegusi kokybės vadybos sistemą, tampa patikimesnė ir patrauklesnė savo partneriams ir vartotojams. Lietuvoje yra visos galimybės įsidiegti tokią sistemą, tačiau tam reikia skirti finansų. 2007-2013 m. skiriama ES struktūrinių fondų parama tokių sistemų diegimui pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Verslo produktyvumo didinimo ir aplinkos verslui gerinimo" prioritetą (daugiau informacijos http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/es_strukturiniai_fondai/2007-2013/2007_2013_aprasymas.php ir www.esparama.lt). Įdiegus kokybės vadybos sistemą įmonėje, sumažėja klaidų produkto gamybos procese tikimybė, optimizuojama gamyba, sutaupoma sąnaudų, didėja produkto konkurencingumas, patikimumas, atitinkamai klientų ir partnerių pasitikėjimas, gerėja įmonės valdymas, atsakomybių pasiskirstymas, optimizuojasi administraciniai procesai, kitaip tariant, tobulinamas visas produkto atsiradimo ir gyvavimo kelias.

Kokybės vadybos sistemos diegime dalyvauja visi įmonės darbuotojai, visos grandys, o esant pakankamiems įmonės pajėgumams, skiriamas asmuo (dažniausiai vidaus auditorius ar kokybės specialistas) sekti ir prižiūrėti procesus, užtikrinti jų laikymąsi, atnaujinimą ir tolesnį tobulėjimą. Sėkminga visuotinės kokybės vadybos programa yra paremta bendromis pastangomis ir užtikrina nuolatinį tobulėjimą.

Siekiant užtikrinti kokybės vadybą įmonėje, pirmiausia nustatoma, kas yra kokybė, numatomi kokybės standartai, kaip bus matuojama kokybė, kaip ji bus gerinama, kaip bus fiksuojami pažeidimai ir nukrypimai nuo standartų bei kaip jie bus taisomi. Norint efektyviai valdyti kokybės procesą reikia nuolat mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, skatinti darbuotojus, orientuotis į procesą, išaiškinti problemas, pasirinkti standartą ir nuspręsti, kaip bus užtikrinama produkto kokybė, kaip ji bus garantuojama, kaip bus kontroliuojama tiekėjų kokybė.

    Nusprendus įmonėje diegti kokybės vadybos sistemą, numatomi tokie sistemos diegimo žingsniai:
 1. Apsisprendimas diegti kokybės vadybos sistemą.
 2. Atsakingo už projektą asmens skyrimas.
 3. Išsamios ISO 9000 serijos standartų studijos.
 4. Esamos situacijos analizė.
 5. Trūkumų identifikavimas ir veiksmų plano sudarymas.
 6. Darbuotojų mokymas.
 7. Įmonėje vykstančių procesų nustatymas.
 8. Procedūrų ir kitos dokumentacijos kūrimas ir diegimas.
 9. Vidaus auditorių mokymas.
 10. Vidaus auditų atlikimas ir kokybės vadybos sistemos koregavimas.
 11. Sertifikavimo įstaigos parinkimas.
 12. Priešsertifikacinis auditas.
 13. Kokybės vadybos sistemos koregavimas ir tobulinimas.
 14. Sertifikacinis auditas.

Kokybės vadybos sistemos veikla pagrįsta tam tikrais principais ir reikalavimais, kurių praktiniame darbe būtina laikytis. Pagrindiniai kokybės vadybos sistemos principai suformuluoti ISO 9000 serijos standartuose.

Žinomiausia kokybės vadybos sistema yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (angl. International Organization for Standardization - ISO www.iso.org ) sudaryti standartai, iš kurių plačiausiai naudojami EN/ISO 9000 serijos standartai. Pagal bendruosius standarto reikalavimus organizacija turi sukurti, įforminti dokumentus, įgyvendinti ir prižiūrėti kokybės vadybos sistemą, nuolat gerinti jos rezultatyvumą. Organizacija turi valdyti kokybės rodiklių užtikrinimo procesus, o procesų valdymas kokybės vadybos sistemoje turi būti identifikuotas.


Jeigu apsispręstumėte savo įmonėje diegti kokybės vadybos sistemą, turėtumėte paskirti atsakingą už projektą asmenį, kuris turėtų atlikti išsamią ISO 9000 serijos standartų studiją, išanalizuoti įmonėje esančią situaciją, identifikuoti, kokie trūkumai nustatyti, bei sudaryti veiksmų planą, apmokyti darbuotojus, nustatyti įmonėje vykstančius procesus, sukurti ir įdiegti procedūras ir kitą dokumentaciją, organizuoti vidaus auditorių mokymus, atlikti vidaus auditus, koreguoti kokybės vadybos sistemą, pasirinkti sertifikavimo įstaigą, atlikti priešsertifikacinį auditą, pagal jo rezultatus koreguoti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, atlikti sertifikacinį auditą.

Kokybės vadybos sistemos veikla pagrįsta tam tikrais principais ir reikalavimais, kurių praktiniame darbe būtina laikytis. Pagrindiniai kokybės vadybos sistemos principai suformuluoti ISO 9000 serijos standartuose.

Išsamesnės informacijos galima rasti Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje www.lsd.lt, Lietuvos kokybės vadybos asociacijoje, knygoje Mikulis J. (2007) „Pažangūs vadybos principai. Visuotinė kokybės vadyba", taip pat sertifikavimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Comments